मुख्य विभाग

साखर कारखाने पीडीएफ प्रिंट ई-मेल
क्रमांक
नाव
दूरध्वनी क्र.
Fax क्र.

वसंतदादा साखर कारखाना, सांगली (०२३३) २३१०६११ - १५ (०२३३) २३१०६१९
विश्वास साखर कारखाना, चिखली. (०२३४५) २३१००२ - ०३ (०२३४५) २३१००६
राजारामबापू साखर कारखाना, साखराळे. शाखा १ ९९१०९००१०१ - १०७ (०२३४२) २२०८६९
राजारामबापू साखर कारखाना, वाटेगाव. शाखा २ ९९७०९००१०६ - १०७ -
राजारामबापू साखर कारखाना, सर्वोदय. शाखा ३ ९९७०९००१०६ -
हुतात्मा साखर कारखाना, वाळवा. (०२३४२) २६७५३८ - ४० (०२३४२) २६७५३९
माणगंगा साखर कारखाना, आटपाडी. (०२३४३) २२०३४० - ४३ (०२३४३) २२०३३४
श्री महांकाली साखर कारखाना, कवठे महांकाळ (०२३४१) २२२०६४ - ६५ (०२३४१) २२२१३४
सोनहिरा साखर कारखाना, वांगी. (०२३४७) २३५५७९ (०२३४७) २३५८०३
१०
क्रांती साखर कारखाना, कुंडल. (०२३४६) २७१६०१ (०२३४६) २७१६०२
११
मोहनराव शिंदे / रेणुका साखर कारखाना, आरग. ८६०००२५९०१ - ०३ (०२३३) २२६४२७६
१२
केन अग्रो साखर कारखाना, रायगाव. (०२३४७) २४५१४८ - ४९ (०२३४७) २४५१६६
१३
तासगाव / गणपती संघ साखर कारखाना, तुर्ची. (०२३४६) २३९५७१ - ७४ (०२३४६) २३९५७५